Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

Πρόσθετες παρεμβάσεις 28,3 δισ. ευρώ περιλαμβάνει το Μεσοπρόθεσμο


Πρόσθετες παρεμβάσεις ύψους 28,3 δισ. ευρώ περιλαμβάνει το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, το οποίο εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο και κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή.

Τα μέτρα κατανέμονται το 2011 (6,5 δισ. ευρώ ή 23,1% των συνολικών μέτρων), το 2012 (6,8 δισ. ευρώ ή 24% των συνολικών μέτρων), το 2013 (5,2 δισ. ευρώ ή 18,5% των συνολικών μέτρων),...το 2014 (5,4 δισ. ευρώ ή 19,3% των συνολικών μέτρων) και το 2015 (4,3 δισ. ευρώ ή 15,1% των συνολικών μέτρων).

Σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο, το ποσό αυτό θα προέλθει από: τον εξορθολογισμό της μισθολογικής δαπάνης (2,2 δισ. ευρώ ή 0,9% του ΑΕΠ), τις μειώσεις των λειτουργικών δαπανών (0,6 δισ. ευρώ ή 0,2% του ΑΕΠ), τις καταργήσεις/συγχωνεύσεις φορέων (0,8 δισ. ευρώ ή 0,3% του ΑΕΠ), την αναδιοργάνωση των ΔΕΚΟ (1,3 δισ. ευρώ ή 0,6% του ΑΕΠ).

Την μείωση των αμυντικών δαπανών (0,6 δις. ευρώ ή 0,2% του ΑΕΠ), τον εξορθολογισμό των δαπανών υγείας (0,8 δισ. ευρώ ή 0,3% του ΑΕΠ), τον εξορθολογισμό της ιατροφαρμακευτικής δαπάνης (1 δις. ευρώ ή 0,4% του ΑΕΠ), τη μείωση των δαπανών ΟΚΑ/ εξορθολογισμό κοινωνικής δαπάνης (4,5 δισ. ευρώ ή 1,9% του ΑΕΠ), τη βελτίωση των εσόδων ΟΚΑ και καταπολέμηση εισφοροδιαφυγής (3 δισ. ευρώ ή 1,3% του ΑΕΠ), την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης (3 δισ. ευρώ ή 1,2% του ΑΕΠ), τη μείωση των φορολογικών εσόδων και τα λοιπά φορολογικά έσοδα (6,1 δισ. ευρώ ή 2,7% του ΑΕΠ), την αύξηση των εσόδων ΟΤΑ (1,4 δισ. ευρώ ή 0,6% του ΑΕΠ), τον εξορθολογισμό δαπάνης ΠΔΕ (0,5 δισ. ευρώ ή 0,2% του ΑΕΠ), τα μη εξειδικευμένα μέτρα (1,4 δισ. ευρώ ή 0,6% του ΑΕΠ) και τα μέτρα για κάλυψη απρόβλεπτων αποκλίσεων (1,2 δισ. ευρώ ή 0,5% του ΑΕΠ).

Τα μέτρα για τον εξορθολογισμό της μισθολογικής δαπάνης κατανέμονται σε 800 εκατ. ευρώ το 2011, σε 660 εκατ. ευρώ το 2012, σε 398 εκατ. ευρώ το 2013, σε 246 εκατ. ευρώ το 2014 και σε 71 εκατ. ευρώ το 2015.

Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον περιορισμό των προσλήψεων με την εφαρμογή του κανόνα 1:10 εφέτος και 1:5 το 2015, την αναστολή της χορήγησης μισθολογικής ωρίμανσης, την αύξηση των ωρών εργασίας από 37,5 σε 40 ώρες, τη μείωση της δαπάνης για υπερωρίες, την περαιτέρω μείωση των αμοιβών για επιτροπές, τη μείωση των συμβασιούχων (κατά 50% το 2011 και κατά 10% κάθε επόμενο έτος), καθώς και την εφαρμογή προγραμμάτων εθελουσίας μερικής απασχόλησης στο Δημόσιο και άδειας άνευ αποδοχών.

Οι λειτουργικές δαπάνες θα μειωθούν με την παρακράτηση 7% στις λειτουργικές δαπάνες του Δημοσίου, την εφαρμογή πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών, κ.λπ.

Η μείωση των επιχορηγήσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης αφορά μόνον το 2011 (291 εκατ. ευρώ). Αντίθετα, από την κατάργηση και τη συγχώνευση των φορέων του Δημοσίου προβλέπονται 200 εκατ. ευρώ εφέτος, 89 εκατ. ευρώ το 2012, 102 εκατ. ευρώ το 2013, 70 εκατ. ευρώ το 2014 και 19 εκατ. ευρώ το 2015.

Η αναδιοργάνωση των ΔΕΚΟ περιλαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση των εσόδων των συγκοινωνιακών φορέων και άλλων ΔΕΚΟ, την αναδιάρθρωσή τους, την πώληση μη στρατηγικών δραστηριοτήτων, τη μείωση σε δαπάνες προσωπικού, την περικοπή του μισθολογικού κόστους, την πώληση παγίων και τη μείωση σε λειτουργικές δαπάνες και τις εξοικονομήσεις από καταργήσεις ή συγχωνεύσεις.

Στις αμυντικές δαπάνες, προβλέπονται εξοικονομήσεις από το εξοπλιστικό πρόγραμμα.

Στον τομέα της υγείας: Θα επιβληθεί ειδικό τέλος σε επιχειρήσεις που εξαιρούνται από τον αντικαπνιστικό νόμο (40 εκατ. ευρώ εφέτος). Θα αυξηθούν τα έσοδα των νοσοκομείων με (α) ειδική συμφωνία για παροχή υπηρεσιών σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, (β) τη χρέωση των αλλοδαπών και (γ) τον περιορισμό των υπηρεσιών για ανασφάλιστους. Θα εφαρμοστεί νέος χάρτης υγείας. Θα λειτουργήσει κεντρικό σύστημα προμηθειών στα νοσοκομεία και θα γίνεται τιμολόγηση των ιατρικών πράξεων.

Θα λειτουργήσει ο Εθνικός Οργανισμός Πρωτοβάθμιας Υγείας. Για τον εξορθολογισμό της ιατροφαρμακευτικής δαπάνης, προβλέπονται η επέκταση της λίστας φαρμάκων που δεν απαιτούν συνταγογράφηση, η νέα τιμολογιακή πολιτική για το φάρμακο, η εισαγωγή ασφαλιστικής λίστας στα φάρμακα και η επέκταση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με τον έλεγχο των χειρόγραφων συνταγών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: