Τρίτη 30 Ιουνίου 2009

Το golum της ΝΔ...


Το φερέφωνο της κυβέρνησης, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με γνωμοδότηση που έκανε σήμερα αναφέρει ότι η αστυνομία μπορεί να συλλέγει τα ίχνη από πράξεις που γίνονται στο διαδίκτυο αφού θεωρεί πως οτιδήποτε δημοσιοποιείται είναι στον αέρα!

Γιατί όμως ο Σανιδάς έκανε αυτή την γνωμοδότηση που θα τον φέρει απέναντι από το διαδίκτυο μόλις δύο ημέρες πριν φύγει από την θέση του; Γιατί ήταν ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ της κυβέρνησης.

Χωρίς άδεια από τις αρμόδιες αρχές (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών) οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές μπορούν να άρουν το απόρρητο στο Διαδίκτυο αναζητώντας τα ηλεκτρονικά ίχνη μιας εγκληματικής πράξης ακόμη και αν αυτή αποτελεί πλημμέλημα. Αυτό αναφέρει σε γνωμοδότησή του (9/2009) ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Γιώργος Σανιδάς, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων Αρχαιοκαπηλίας και Ηθών...

Διαβάστε Περισσότερα

Καλή μας...ΜΕΡΑ!!!


Διαβάστε Περισσότερα

Εγκύκλιος Σανίδα για την ανωνυμία των blogs


Χωρίς άδεια από τις αρμόδιες αρχές (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών) οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές μπορούν να άρουν το απόρρητο στο Διαδίκτυο αναζητώντας τα ηλεκτρονικά ίχνη μιας εγκληματικής πράξης ακόμη και αν αυτή αποτελεί πλημμέλημα. Αυτό αναφέρει σε γνωμοδότησή του (9/2009) ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Γιώργος Σανιδάς, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων Αρχαιοκαπηλίας και Ηθών...

Ο κ. Σανιδάς επισημαίνει ότι το απόρρητο των επικοινωνιών δεν καλύπτει ούτε «την επικοινωνία μέσω του διαδικτύου (Internet)» ούτε «τα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας (ονοματεπώνυμα και λοιπά στοιχεία συνδρομητών, αριθμοί τηλεφώνων, χρόνος και τόπος κλήσεως, διάρκεια συνδιάλεξης κ.λ.π.)». Παράλληλα υπογραμμίζει ότι ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στις δικαστικές αρχές τα στοιχεία του προσώπου στο οποίο αντιστοιχεί το «ύποπτο» ηλεκτρονικό ίχνος.

Επισημαίνει χαρακτηριστικά στην γνωμοδότησή του ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου: «Εφ’ όσον τα όργανα της Δικαστικής Λειτουργίας κρίνουν ότι συντρέχει λόγος άρσεως του απορρήτου της ελεύθερης επικοινωνίας και ζητούν σχετικά στοιχεία από τους παρόχους των υπηρεσιών επικοινωνίας (Ο.Τ.Ε., εταιρίες κινητής τηλεφωνίας κ.λ.π.) αυτοί οφείλουν να τα παραδίδουν χωρίς να δύνανται να αρνηθούν την παράδοση των στοιχείων, επειδή κατά την κρίση τους το αίτημα δεν είναι σύννομο.

Η αρχή διασφαλίσεως του απορρήτου των επικοινωνιών δεν δικαιούται να ζητήσει εξηγήσεις από τους παρόχους των υπηρεσιών επικοινωνίας (Ο.Τ.Ε., εταιρίες κινητής τηλεφωνίας κ.λ.π.) για την παράδοση των στοιχείων στα όργανα της Δικαιοσύνης, ούτε πολύ περισσότερο δικαιούται να ζητήσει να ελέγξει τι και ποια στοιχεία παρεδόθησαν στη Δικαιοσύνη. Θέσπιση τέτοιας διατάξεως θα ευρίσκεται εκτός της Συνταγματικής Τάξεως.

Οι πάροχοι υπηρεσιών επικοινωνίας (Ο.Τ.Ε., εταιρίες κινητής τηλεφωνίας κ.λ.π.), σε περίπτωση αποστολής τέτοιου αιτήματος από την Αρχή, υποχρεούνται να απαντήσουν μόνο ότι τα στοιχεία παρεδόθησαν στα όργανα της Δικαιοσύνης κατόπιν αιτήματός τους, αναφέροντας απλώς και μόνον τους αριθμούς των διατάξεων ή βουλευμάτων, όπως άλλωστε τούτο προκύπτει σαφώς από το άρθρο 7 του Ν. 3674/2008 «Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας». Η Αρχή, εξ άλλου, υποχρεούται και έχει καθήκον να σεβασθεί τ’ ανωτέρω, εφ’ όσον δε εμμένει στο αίτημά της και θέτει περαιτέρω με οποιονδήποτε τρόπο θέματα ευθύνης των παρόχων (Ο.Τ.Ε., εταιρίες κινητής τηλεφωνίας κ.λ.π.), είναι προφανές ότι ενεργεί καθ’ υπέρβαση της δικαιοδοσίας της, ότι υπεισέρχεται σε θέματα που αποτελούν αντικείμενο της Δικαιοσύνης και ότι, συνεπώς, ευχερώς δύναται να τεθεί θέμα παραβάσεως καθήκοντος των μελών της.

Καταλήγοντας, ο κ. Σανιδάς αναφέρει εγκύκλιό του:

«1) Το απόρρητο των επικοινωνιών δεν καλύπτει α) την επικοινωνία μέσω του διαδικτύου (Internet) και β) τα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας (ονοματεπώνυμα και λοιπά στοιχεία συνδρομητών, αριθμοί τηλεφώνων, χρόνος και τόπος κλήσεως, διάρκεια συνδιάλεξης κ.λ.π.)

2) Οι εισαγγελικές, ανακριτικές και προανακριτικές αρχές, πολύ δε περισσότερο τα Δικαστικά Συμβούλια και τα Δικαστήρια, δικαιούνται να ζητούν από τους παρόχους των υπηρεσιών Επικοινωνίας, μέσω του διαδικτύου (Internet) τα ηλεκτρονικά ίχνη μιας εγκληματικής πράξεως, την ημεροχρονολογία και τα στοιχεία του προσώπου στο οποίο αντιστοιχεί το ηλεκτρονικό ίχνος, από τους λοιπούς δε παρόχους των υπηρεσιών επικοινωνίας τα «εξωτερικά στοιχεία» της επικοινωνίας και ο πάροχος υποχρεούται να τα παραδίδει χωρίς να είναι αναγκαίο να προηγηθεί άδεια κάποιας Αρχής και ιδία της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.

3) Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών αλλά και οποιαδήποτε άλλη Ανεξάρτητη Αρχή ούτε νομιμοποιείται ούτε δικαιούται να ελέγξει με οποιονδήποτε τρόπο, αμέσως ή εμμέσως, το εάν η περί άρσεως ή μη του απορρήτου απόφαση των οργάνων της Δικαιοσύνης είναι σύννομη ή όχι. Αυτό κρίνεται από τα ίδια τα όργανα της Δικαιοσύνης. Ούτε όμως περαιτέρω η ρηθείσα Αρχή μπορεί να ελέγξει τους παρόχους υπηρεσιών επικοινωνίας για τη, σε κάθε περίπτωση, συμμόρφωσή τους προς τις αποφάσεις των οργάνων της Δικαιοσύνης. Εάν πράξει τούτο ενεργεί καθ’ υπέρβαση της δικαιοδοσίας της».Διαβάστε Περισσότερα

Γνωμοδότηση ντροπή έκανε πριν λίγο ο Σανιδάς για τα blogs και ζητάει να συλλέγονται ίχνη ακόμα και για απλή δυσφήμηση!

Kαι όμως το έκανε! Το φερέφωνο της κυβέρνησης, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με γνωμοδότηση που έκανε σήμερα αναφέρει ότι η αστυνομία μπορεί να συλλέγει τα ίχνη από πράξεις που γίνονται στο διαδίκτυο αφού θεωρεί πως οτιδήποτε δημοσιοποιείται είναι στον αέρα! Άρα η δίωξη μπορεί να μαζεύει ίχνη και για πλημμελήματα όπως η απλή δυσφήμηση. Γιατί όμως ο Σανιδάς έκανε αυτή την γνωμοδότηση που θα τον φέρει απέναντι από το διαδίκτυο μόλις δύο ημέρες πριν φύγει από την θέση του;
Γιατί ήταν ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ της κυβέρνησης! Να την έχει για να κάνει μετά νόμο όπως μπορεί. Προφανώς κανείς δεν τους εξήγησε ότι η google δεν δίνει στοιχεία που να αλλάξει το σύνταγμα του κράτους. Πρέπει να γίνει διακρατική με τις ΗΠΑ.
Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η στάση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Σε ένα τόσο σοβαρό θέμα κάνει μια γνωμοδότησή μόλις δύο ημέρες πριν πει το αντίο.
Άντε στο καλό...παραπλανημένε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που έγινες ο μοναδικός που συνέδεσε το όνομα του με ένα κόμμα! Την κυβέρνηση της Ν.Δ. Ο εισαγγελέας έκανε της Ν.Δ σαν άλλος Μαρκογιαννάκης(πρώην εισαγγελέας) είπε την άποψη του για τα blog. Ποιος την ζήτησε; Δεν μας το λέει και αυτό;
Καλά εμείς θα είμαστε εδώ όχι για να δυσφημούμε αλλά αν ένας δεν το κάνει και κάποιος θέλει να τον σταματήσει θα τρέχει στον εισαγγελέα έναν blogger;Διαβάστε Περισσότερα

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2009

Νάτος.. και ο TreloKounelos


Διαβάζουμε στο troktiko την απίστευτη ταλαιπωρία που συμβαίνει με το Rockwave Festival.. Εδώ και 2 μέρες συνεχώς αναβάλλονται οι συναυλίες λόγω του καιρού... Εμείς μάθαμε γιατί ο καιρός τρελάθηκε!!!
Διαβάστε Περισσότερα

To Rockwave και η.. ΕΥΧΗ!Μετά τις 2 συνεχόμενες ακυρώσεις των συναυλιών του Rockwave,
βρήκαμε την πραγματική αιτία του ΚΑΚΟΥ και φυσικά και την πιο προφανή!

Στο μεταξύ ο δύσμοιρος, από όταν ξεκίνησα το μοντάζ...
το pc μου κολλάει, η ταχύτητα του internet έπεσε δραματικά και...
ΜΕ ΠΡΟΛΑΒΕ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΡΕΛΟΚΟΥΝΕΛΟΣ!
Διαβάστε Περισσότερα

Παρασκευάσθηκε εμβόλιο για τη "νέα" γρίπη στην Αυστραλία


Την παρασκευή νέου εμβολίου για τη γρίπη τύπου Α (Η1Ν1) ανακοίνωσε το πανεπιστήμιο της Κουϊνσλάνδης.

Το αυστραλιανό πανεπιστημιακό ίδρυμα θα παρασκευάσει το νέο εμβόλιο σε συνεργασία με την αμερικανική εταιρία Protein Sciences Corporation, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση, το εμβόλιο θα διατεθεί στην αγορά κοντά στο τέλος του τρέχοντος έτους.

Συνολικά σε όλη την Αυστραλία τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τις 3.000. Στη Βικτώρια νοσηλεύονται σε νοσοκομεία 27 άτομα, από τα οποία τα 11 στην εντατική.
Διαβάστε Περισσότερα

ΚΑΛΗΜΕΡΑ!!!Διαβάστε Περισσότερα

Κυριακή 28 Ιουνίου 2009

Η δική μας Αθήνα..


Δύο μέρες μετά την «παγκόσμια» μέρα κατά των ναρκωτικών και την ελληνική αντιμετώπισή της με φυλακίσεις χρηστών, ατιμωρησία εμπόρων, υποχρηματοδότηση κοινοτήτων, απλήρωτους εργαζόμενους, ανυπαρξία πρόληψης και τσακωμούς απληροφόρητων κατοίκων για το πού δεν θα γίνουν θεραπευτικά κέντρα, φιλοξενούμε σήμερα το δεύτερο δημοσίευμα του «Ιού» που είναι φτιαγμένο από τα παιδιά της κοινότητας απεξάρτησης του «Εν Δράσει».

Αυτή τη φορά το θέμα που επιλέχτηκε είναι η πόλη και οι σχολιαστές μέσα από τις δικές τους φωτογραφίες καταγράφουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους για την Αθήνα. Οι συζητήσεις και οι αγωνίες των παιδιών αυτών για τα προβλήματα της πόλης με το υποβαθμισμένο περιβάλλον, το ανύπαρκτο πράσινο, τους άστεγους και τους χρήστες, τους μετανάστες και τη βία, τα σκουπίδια και τα αυτοκίνητα είναι άλλη μια απόδειξη για τη σημασία που έχει και για τη δική τους ζωή η σημερινή ζωή στην Αθήνα.

Δυστυχώς το σίγουρο είναι ότι τα περιαστικά δάση συνεχίζουν να καταστρέφονται, τα Ι.Χ. συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται, οι ακτές συνεχίζουν να περιφράζονται, οι «σκούπες» συνεχίζουν να παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα κι ο δήμαρχος συνεχίζει να επαίρεται για τα «κατορθώματά» του.

*Το κέντρο

Οταν έμαθα ότι είχα να γράψω ένα κείμενο με θέμα την πόλη μας, προβληματίστηκα με το τι θα ασχοληθώ.

Καθημερινά διασχίζω με το τρόλεϊ την Πειραιώς μέχρι την Πέτρου Ράλλη. Δυστυχώς, σ' αυτή τη διαδρομή με τις εικόνες που έβλεπα και τα συναισθήματα που ένιωθα, θυμό, οργή, αγανάκτηση και λύπη, δεν βρήκα απάντηση στον προβληματισμό που είχα.

Τι να πρωτογράψω για τα όργανα της τάξης που κοροϊδεύουν με την παρουσία τους, κάνοντας τα στραβά μάτια, αφήνοντας τους χρήστες απλά να πάνε στον παρακάτω δρόμο;

Σε τι βοηθάνε και ποιους προστατεύουν; Για την άθλια κατάντια των χρηστών και το διωγμό τους από στενό σε στενό; Από ποιους διώχνονται και ποια είναι η βοήθεια που τους προσφέρεται; Ή για τους μετανάστες που για να βγάλουν τα προς το ζην γίνονται βαποράκια; Ολοι παράνομοι, με όλη τη σημασία της λέξης.

Αυτή είναι μια πραγματικότητα του κέντρου της Αθήνας και μια από τις ασχήμιες της. Λυπάμαι γι' αυτό, λυπάμαι που δεν γίνονται ουσιαστικές παρεμβάσεις για να βοηθηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εξευτελίζονται καθημερινά. Τι θα γίνει με όλη αυτήν την αδιαφορία; Δεν μπορεί να σπαράζει μόνο η δικιά μου η ψυχή. Ποιοι νοιαζόμαστε, τελικά;

Σόνια

*Ενα χάος που αγάπησα

Από την πόλη είναι δύσκολο να φύγει κανείς. Κυρίως προκαλεί εξάρτηση στον άνθρωπο όταν έχει μεγαλώσει εκεί και αν φύγει του λείπει ακόμα και η ηχορύπανση. Είσαι σε ένα χάος από ανθρώπους στοιβαγμένους σα σαρδέλες στις πολυκατοικίες και δεν γνωρίζεις καν ποιον έχεις στη διπλανή σου πόρτα. Το αποτέλεσμα είναι να είσαι μόνος ανάμεσα σε δέκα εκατομμύρια ανθρώπους.

Ερβιν

*Ονειρα μέσα σε τρύπες

Ενας χρήστης ουσιών αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα με την υγεία του, την αστυνομία, αλλά κυρίως με τη διαβίωση και τη στέγασή του. Ενας μισογκρεμισμένος χώρος γεμάτος σκουπίδια, χωρίς φως και νερό και χωρίς όνειρα για το μέλλον, σίγουρα του μοιάζει σαν ένα μικρό παλάτι.

Δεν υπάρχουν πλέον όνειρα, σκέψεις για το μέλλον, κάπου προσπαθείς να βρεις έστω και μια ηλιαχτίδα μέσα στο βαθύ σκοτάδι που ζεις.

Να έχεις μια ελπίδα πως κι αύριο θα ζεις, θα μπορείς να σηκωθείς να βρεις τη δόση σου χωρίς να καταλήξεις άλλη μία φορά σε κάποιο αστυνομικό τμήμα ή ακόμα και στο θάνατο.

Το σπίτι σου από δω και πέρα είναι ένας εγκαταλελειμμένος χώρος γεμάτος αίματα, σύριγγες, γόπες και σκουπίδια. Τα όνειρά σου και οι ελπίδες σου χάνονται μέσα σε σάπιους τοίχους και τρύπες. Η μόνη σου συντροφιά, ένα κουτάλι και τα τρωκτικά που σε νανουρίζουν κάθε βράδυ.

Η πολιτεία και το κράτος αδιαφορούν, οι νόμοι και τα όργανα της τάξης σε κάνουν χειρότερο από ό,τι είσαι. Ο πόνος μεγαλώνει, η αδιαφορία σε πνίγει, τα όνειρα μπαίνουν στο περιθώριο και η ελπίδα κρύβεται στα χαρτόνια που σε σκεπάζουν.

Τόσες ψυχές σιγοσβήνουν καθημερινά, νεκρά παιδιά βρίσκονται στις καβάτζες έπειτα από μέρες, ας ενδιαφερθούμε σοβαρά, μας αφορά όλους μας.

Γιάννης-Αλέξης

*Εφιαλτικές διαδρομές

Οταν βγαίνω στους δρόμους της Αθήνας, ο μεγάλος μου εφιάλτης είναι το κυκλοφοριακό. Η ανυπομονησία των οδηγών, η ανευθυνότητα, η απροσεξία, η ένταση που έχουν, ο μεγάλος αριθμός των αυτοκινήτων, η δυσκολία μου να διασχίσω τις κεντρικές οδούς, οι εκκωφαντικοί θόρυβοι των μηχανών, οι κόρνες, με κάνουν να φτάνω στα όριά μου, να νιώθω εγκλωβισμένος σε έναν κόσμο σκέτη κόλαση κι όσο κι αν θέλω να μην μπορώ να αλλάξω τίποτα. Μόνη μου διέξοδος είναι να ελπίζω πως σύντομα θα ενώσω τις δυνάμεις μου με άλλους καταπιεσμένους συνανθρώπους μου με όραμα μια καλύτερη πόλη.

Ηλίας

*Μια πόλη κονσέρβα

Αυτοκίνητα στριμωγμένα μέσα στα στενάκια των δρόμων, μηχανάκια στοιβαγμένα πάνω σε πεζοδρόμια χωρίς να υπάρχει χώρος να περάσει κάποιος απέναντι. Παντού κόρνες, φωνές, λίγο αέρα βρε παιδιά. Λίγο αέρα να μπορούμε να ζούμε ανθρώπινα, με ποιότητα και ηρεμία. Τι να κάνω, θεέ μου, να αποδράσω από αυτό το χάος;

Χαμπίμπ

*Σε κίνηση

Η ζωή στην πόλη δεν σταματά ποτέ, είναι πολύ όμορφο να ξέρουμε ότι έχουμε κάτι εκεί έξω που θα μας ταξιδεύει ανά πάσα ώρα και στιγμή, που θα ξυπνήσει τις αισθήσεις μας, που είναι όλων μας. Αξίζει να δώσουμε λίγη προσοχή...Ζήστο, η πόλη ποτέ δεν κοιμάται.

Νίκος

*Η άλλη όψη

Η άλλη όψη της ίδιας πόλης. Κάποιοι κοιμούνται στη ζεστασιά του σπιτιού τους, ενώ κάποιοι άλλοι παρέα μόνο με τη μοναξιά τους. Ολοι είναι «ίσοι» άνθρωποι.

Η άλλη όψη της ίδιας πόλης. Είναι δίπλα μας. Ας τους κοιτάξουμε. Ας τους απλώσουμε το χέρι. Αραγε, βλέπουν όνειρα; Είναι ίδια με τα δικά μας;

Η άλλη όψη της ίδιας πόλης είναι κοντά μας, αλλά και τόσο μακριά. Αραγε τι ιστορίες κουβαλάνε μαζί τους; Ιστορίες πόνου, ιστορίες αγάπης, ιστορίες περιπλάνησης. Ιστορίες ανθρώπινες, ιστορίες μιας ζωής.

Αζίζ

*Ο χρόνος τρέχει

Ισορροπία ίσως και από τα πρώτα μαθήματα που πήρα σ' αυτή τη ζωή. Από το πρώτο μας βήμα να μάθω να ισορροπώ μέχρι και σήμερα που έχω περπατήσει αρκετά. Δεν μπορώ με βεβαιότητα να πω ότι μπορώ να ισορροπήσω. Υστερα πάλι είμαι απ' αυτούς που το να ακροβατούν ακούγεται πιο δελεαστικό. Φύση και αρμονία από τη μια, πολιτισμός και χάος από την άλλη. Θανάσιμο το παρελθόν και ζωηρό το μέλλον. Πρέπει να διασχίσω αρκετό ακόμα δρόμο για να ισορροπήσω. Μου φαίνεται σαν χθες που ακόμα μπουσούλαγα στο πάτωμα παιδί. Αραγε να 'χει ένα τέλος αυτό το μάθημα ζωής;

Άρης

*Ακροβατώ

Σε αυτήν την πόλη ακροβατούμε ανάμεσα στο τσιμέντο και στη φύση, στη ζωή και στο θάνατο, στο άγχος και την εργασιομανία πιεζόμενοι από τον χρόνο και ταυτόχρονα από τις απολαύσεις της ζωής και τους ρόλους μας απέναντι στη φύση. Δεν επιλέγω ένα από τα δύο, γιατί ζω και στα δύο. Με ενδιαφέρει να ζω σε μια πόλη όπου θα μπορώ να ανασαίνω και να προστατεύω τα δικαιώματά μου. Αρχισα να ενδιαφέρομαι κι αυτό μ' αρέσει.

Γιάννης

*Φυγή

Από τι προσπαθεί να ξεφύγει; Από ποιον; Ολοι μας προσπαθούμε κάθε μέρα να ξεφύγουμε από κάτι. Από τα προβλήματά μας, από τη ρουτίνα μας, από αυτά που μας κυνηγάνε, από τις σκέψεις μας, από ανούσιες σχέσεις, από την αφιλόξενη πόλη, από αυτούς που δεν μας αφήνουν να πούμε τη δικιά μας γνώμη, από αυτούς που μας επιβάλλουν τη γνώμη τους, από το άγχος μας, από τη διαφορετικότητά μας, από τη μοναξιά μας, από αυτά που μας πονάνε, από αυτά που μας καταπιέζουν, από αυτούς που δεν μας αφήνουν να δείξουμε ότι αξίζουμε, από αυτούς που προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν μπορούμε να νιώθουμε και να αγαπάμε. Τελικά, από τι προσπαθούμε να ξεφύγουμε, από ποιους, μου φαίνεται από τους ίδιους τους εαυτούς μας.

Νόρα

*Σκουπίδια

Ο πολιτισμός μιας χώρας φαίνεται από τα σκουπίδια που πετάνε οι κάτοικοί της στους δρόμους. Αυτή είναι μια αντιπροσωπευτική εικόνα της Αθήνας.

Ιουλιάνα

*Χωρίς συντροφιά

Μοναξιά είναι ναρκωτικά. Οταν είμαι μόνος μου και είμαι καθαρός και δεν έχω ανθρώπους δίπλα μου, πάλι νιώθω μοναξιά. Μοναξιά είναι μεγάλο μήνυμα για ναρκωτικά. Γιατί όταν εγώ είμαι μόνος μου σκέφτομαι την απογοήτευση, τον πόνο, τη λύπη, προβλήματα που είχα στη ζωή μου όταν έκανα χρήση και προβλήματα που είχα στην οικογένειά μου.

Οταν είμαι μόνος μου και δεν μπορώ να σκεφτώ και η μνήμη μου δεν υπάρχει. Τότε νιώθω ότι πρέπει να πιω ναρκωτικά και νιώθω ότι προβλήματα είχα στη ζωή μου μέχρι τώρα και τα όνειρα που είχα και δεν μπόρεσα να πραγματοποιήσω. Μόνο με τα ναρκωτικά δεν τα ένιωθα.

Χοσέ

*Θάλασσα: ηρεμία της πόλης

Μέσα σ' αυτό το χάος, τη φασαρία, τους γρήγορους ρυθμούς και το τεράστιο κενό μέσα στην ψυχή των ανθρώπων. Ερχεται αυτό το απέραντο γαλάζιο να γεμίσει την αχόρταγη ματιά μας. Να μας αγκαλιάσει με τα άσπρα, άγρια κύματά της και να μας βάλει στο μαγικό κόσμο της. Να μας βυθίσει στις σκέψεις μας, να μας παρασύρει να ονειρευτούμε και να μας νανουρίσει με το βουητό της.

Δέσποινα

*Η ζωή είναι ένα παιχνίδι ομαδικό

Δεν παίζεις μόνος σου, παίζεις με τους άλλους.

Εχεις ευθύνη απέναντι σε όλους τους συντρόφους σου και όλοι σου οι σύντροφοι έχουν ευθύνη απέναντί σου. Ατομο και ομάδα-κοινότητα είναι ένα.

Αζίζ

Πηγή
Διαβάστε Περισσότερα

Μια όμορφη Καλημέρα!Διαβάστε Περισσότερα

Σάββατο 27 Ιουνίου 2009

Μηδενική ανοχή!

Μηδενική ανοχή

Ήλθε διαταγή εκ των άνω

ο υπουργός να καλυφθεί,
βρε δεν παν΄κι αυτοί στο διάλο,
μπας κι η Ελλάδα μας σωθεί.

Τον εγλέορα έχει φάει,
θα μπλαντάξει το παιδί,
δυο προγούλια έχει κάνει
απ΄τη μάσα τη γερή.

Δυο of shore στην Ταϊλάνδη,
ένα jet στη μουλουχτή,
τις κουκούλες ποιός φοράει,
το γνωρίζει η Βουλή.

Σύρμα έπεσ΄εκ των άνω,
το λαμόι να καλυφθεί,
κατά τ΄άλλα φίλε Πάνο,
ανοχή μηδενική.

Θα μπαρκάρω στην Βομβάη,
μούτσος σ΄ένα φορτηγό,
η Ελλάδα με πονάει
κι απ΄την μπόχα θα πνιγώ.

Υ.Γ. Στον Θοδωρή μ΄αγάπη!

Γιώργος Κανλής

Διαβάστε Περισσότερα

Νέα μέτρα Σανιδά για την ΕΛ.ΑΣ!Ο φίλος μας κ.Σανιδάς αποφάσισε να αυξήσει την κατασταλτική δύναμη
της ΕΛ.ΑΣ προμηθεύοντάς τους με χειροβμίδες-καουτσούκ!

Διαβάστε Περισσότερα

Καλημέρα!Διαβάστε Περισσότερα

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2009

Σταδιακές ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ για τον θάνατο του Jackson...

και επιβεβαίωση σε αυτό που είπαμε...
απ' την ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΓΜΗ (δείτε εδώ)Ο δικηγόρος του Michael Jackson είπε σήμερα ότι ο κύκλος του τραγουδιστή τον πίεζε πάρα πολύ για τις επικείμενες συναυλίες στο Λονδίνο. Όπως είναι γνωστό είχαν ανακοινωθεί 50 συναυλίες και όπως είχαμε γράψει ήταν απορίας άξιο πώς θα μπορούσε να ανταπεξέλθει ο Jackson με τα προβλήματα υγείας που είχε.

Εδώ και μέρες είχε αρχίσει μια σειρά από φάρμακα για να είναι έτοιμος για τις συναυλίες. Φαίνεται λοιπόν ότι τα φάρμακα αυτά ήταν που τον σκότωσαν. Γίνεται ολοένα και πιο σίγουρο αυτό που γράψαμε τα ξημερώματα, ότι δηλαδή η ένεση με το ισχυρό παυσίπονο ήταν αυτή που του έδωσε τη χαριστική βολή και προκάλεσε την ανακοπή. troktiko

Απολίτιστο Στέκι

Από την ΠΡΩΤΗ στιγμή αναφέραμε ότι ήταν δολοφονία!
Τα πράγματα αρχίζουν σιγά σιγά να βγαίνουν στη φόρα..
Τώρα
δήθεν ότι ήταν τα φάρμακα για τις συναυλίες,
και όχι ότι οι "στενοί" κύκλοι του διαφώνησαν πάνω
σε θέματα των συναυλιών και αποφάσισαν να τον
ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ
με....
<<ΦΑΡΜΑΚΑ>>!!!
Ούστ ρε από δω... για χαζούς μας περνάτε;
Διαβάστε Περισσότερα

Καλημέρα...Μια καλημέρα σε όλους, με ένα από τα πιο επίκαιρα και πιο πετυχημένα τραγούδια!

Διαβάστε Περισσότερα

Τίτλοι τέλους για τον Michael Jackson!


O γίγαντας της Pop Μάικλ Τζάκσον, που είχε θέσει τον κόσμο να χορεύει στους τεράστιους ρυθμούς της μουσικής του για δεκαετίες, πέθανε.
Κατά τα διεθνή μέσα, υπέστη καρδιακή προσβολή.
Νωρίτερα το απόγευμα, πηγές αναφέρουν πως είχε "κοπεί" η αναπνοή του..
αλλά ήταν αδύνατο στο τέλος να τον επαναφέρουν..

Η γνώμη μας, είναι ότι ο Μάικλ Τζάκσον δεν επεβίωσε
από "φυσικά" αίτια, αλλά.. ΤΟΝ ΦΑΓΑΝΕ!
Για να γίνει κάτι τέτοιο υπήρχαν πάρα πολλοί λόγοι,
οπότε είναι φυσικό και επόμενο να συμβεί έτσι.

Πάντως κρίμα που έφυγε έτσι, με τόσο άδοξο τέλος
μιας και είχε προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια.. ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ!
Όπως και κάθε ΜΕΓΑΛΟΣ καλλιτέχνης, έτσι κι αυτός
είχε ένα άδοξο ΤΕΛΟΣ.

R.I.PΔιαβάστε Περισσότερα

Η ζωή στο φως


Για αρκετό καιρό, πάλευα πάνω στο λευκό χαρτί με το μολύβι, μα δεν είχα καταφέρει να γράψω ούτε μια λέξη .

Μου φαινόταν σχεδόν αδύνατον να συγκεντρωθώ στο σκοπό που στριφογύριζε στο μυαλό μου και είχε τόσο ανάγκη να αποκαλυφθεί .

Να γράψω την ιστορία μου . Ν’ ανοίξω διάπλατα την καρδιά μου.

Να εκτεθώ στα μάτια του κόσμου . Δεν με τρόμαζε όμως ποτέ το φως. Το σκοτάδι με σκότωσε για λίγο .Το ψέμα με κατέστρεψε λίγο περισσότερο .Αλλά δεν μπόρεσε τίποτα από τα δυο να με νικήσει.

Χρόνια ολόκληρα παρατηρούσα τους ανθρώπους να φωνάζουν πως θέλουν την αλήθεια αλλά τελικά διαπίστωνα πως ελάχιστοι ήταν σε θέση να την ακούσουν κι ακόμα πιο λίγοι να παλέψουν για το καλύτερο μετά από την αποκάλυψη της.

Τώρα όμως είμαι εδώ .

Είμαι εδώ.

Ναι !

Είμαι δίπλα σας .

Ανάβω πάνω μου όλους τους προβολείς .

Με λένε Ζωή και είμαι τριάντα έξι ετών (36). Δώδεκα χρόνια στο κόσμο του Αids . Ναι γι’ αυτό θα σας μιλήσω .

Στα είκοσι τέσσερα(24) ,μαθαίνω από τον άνθρωπο που αγάπησα πολύ, πως έπρεπε να κάνω εξετάσεις για τον ιό του Αids.

Η απάντηση του, είχε έρθει μια μέρα μετά όταν του είχα πει πως ένιωθα έτοιμη να κάνω παιδιά μαζί του.

Ήξερε πως μου μετέδιδε ένα ολόκληρο χρόνο του ιό .Τα λόγια έβγαιναν μπερδεμένα από τα χείλη του .

Όλα όμως ήταν ψέματα . Όσα είχα ζήσει μαζί του ως τότε έγιναν στάχτη.

Είχα αρπάξει ολόκληρη φωτιά. Θυμάμαι ακόμα και τώρα τα μάτια του .Σαν αιμοβόρου ζώου, δεν έφτανε πως μου είχε πιει και μολύνει όλο το αίμα μου, ήθελε να με φορτώσει και ενοχές .

Δεν υπήρχε τίποτα μέσα του . Ένας πληρωμένος εκτελεστής είχε περισσότερα ίσως αισθήματα απ’ αυτόν που φαινόταν να το διασκεδάζει και να το κάνει δωρεάν .

Φαινόταν ατάραχος γιατί τόσο καιρό, έστηνε ανενόχλητος τη παγίδα του . Σε μια στιγμή όλα σκοτείνιασαν γύρω μου. Ναι μια στιγμή ήταν αρκετή, για να συνειδητοποιήσω από το βλέμμα του, πως με σκότωνε τόσο καιρό εν ψυχρό .

Εύχομαι να μην έρθει κανείς στη θέση μου .Να μη νιώσει πόσο κτηνώδης , σκληρός , βάναυσος μπορεί να γίνει κάποιος .Εκείνα τα μαρτυρικά δευτερόλεπτα , αισθανόμουν πως κομμάτια από το σώμα και την καρδιά μου ξεκολλούσαν .Δεν θα μου άφηνε τίποτα όρθιο .Όμως έμεινα εκεί .

Σταθερή .Ακλόνητη. Ένας βράχος είχα γίνει ολόκληρη . Τα δικά του μικροσκοπικά ασήμαντα κύματα δεν θα μου έκαναν τίποτα .

Εκείνη τη στιγμή ο Θεός που κοιμόταν σε μια γωνιά της ψυχής μου, είχε ξυπνήσει για να μου δώσει κουράγιο .

Γιατί αυτός ήταν χρόνια φορέας του HIV. Το ήξερε πριν συνδεθεί μαζί μου .Συνέχιζε να το κρατάει μυστικό όταν δημιουργήσαμε σχέση .Δεν μ’ ενημέρωσε ποτέ ,για ν’ έχω επιλογή .Ποτέ !

Είχε έρθει όμως η ώρα που έπρεπε ν’ αντιμετωπίσω την καινούργια κατάσταση.

Αν έμενα στο μίσος και στην κακία που έδειξε αυτός, τότε θα δηλητηρίαζα το δικό μου κόσμο και των άλλων .

Φώναξα, ούρλιαξα για νύχτες όχι .Ένα όχι που μου έσκιζε τα σωθικά και γέμισε μ’ αίμα την ψυχή μου .

Όχι αυτός ο εκτελεστής δεν θα μ’ έκανε ίδιο με τα μούτρα του. Αυτός θα πέθανε για μένα κι ας τον είχα αγαπήσει .Κι ας του είχα δώσει το κορμί του με όλη μου τη λατρεία .

Τελείωσε , έσβησε ,για πάντα μέσα από την καρδιά μου και τρία χρόνια μετά όταν είχε έρθει να με δει για τελευταία φορά, δυο μήνες πριν πεθάνει και σωματικά .

Δεν ένιωσα τίποτα . Αηδία, αδιαφορία, απέχθεια .

Στη διάρκεια της ζωής μου κατάλαβα πως κάποιες φορές η ίδια η αρρώστια είναι λιγότερη σκληρή και από τους ανθρώπους .

Κι άλλες φορές, πως υπάρχουν άνθρωποι που μοιάζουν μ’ άγγελοι.

Στις μακρόχρονες σχέσεις που δημιούργησα, ενημέρωνα τους συντρόφους μου για την κατάσταση της υγείας μου .

Δεν είναι εύκολο πιστέψτε με , να κάνεις σχέση με έναν άνθρωπο και να του ανακοινώνεις ένα τέτοιο νέο. Δέχτηκα πολλά χτυπήματα δεν σας το κρύβω .Άλλοι έφυγαν τρομοκρατημένοι .

Άλλοι νευρίασαν γιατί τους αποκάλυψα την αλήθεια κι εξαφανίστηκαν την ίδια στιγμή .Άλλοι σκέφτηκαν πως ποτέ δεν είχαν χρησιμοποιήσει στη ζωή τους προφυλακτικό .Άλλοι έτρεξαν να κάνουν εξετάσεις. Άλλοι έμειναν μαζί μου και μοιράστηκαν την αγκαλιά , το φιλί , τον έρωτα . Ήταν ελάχιστοι .Μετρημένοι στα δάκτυλα, αλλά αρκετοί για να με κάνουν να εξακολουθώ να αισθάνομαι άνθρωπος .

Αν κάθισα να γράψω τούτες τις γραμμές και να μοιραστώ μαζί σας τη δική μου ιστορία είναι πως κουράστηκα να βλέπω το κρυφτό που παίζουν οι περισσότεροι (ευτυχώς όχι όλοι ) .

Όσες φορές στη ζωή μου επέλεξα να κάνω μια εφήμερη σχέση με κάποιον, για μια νύχτα ή περισσότερες χρησιμοποιούσα πάντα προφυλακτικό .

Αυτό που όμως που μ’ έκανε πολλές φορές μαινόμενο ταύρο, ήταν πως ήταν έτοιμοι οι περισσότεροι που «ξάπλωσα» μαζί τους να βγάλουν το προφυλακτικό χωρίς δεύτερη σκέψη.

Τους εμπόδισα .Άλλες φορές με την ψυχή στο στόμα, τους πρόλαβα τη στιγμή που ήταν έτοιμοι ενώ το είχαν φορέσει στην αρχή μετά το είχαν βγάλει με δική τους πρωτοβουλία .

Όμως και πάλι τους έλεγα πως δεν γινόταν αλλιώς . Πάρα πολλά τα περιστατικά .Άντρες που ήταν έτοιμοι γι’ όλα .Άντρες που ήθελαν ν’ ξεφύγουν από τον ίδιο τους τον εαυτό, τις συντρόφους τους , τις γυναίκες τους κι άλλοι απλά και μόνο να νιώσουν τη χαρά του έρωτα .Όμως η αλήθεια είναι πως δεν τους ένοιαζε τίποτα .Η χρήση του προφυλακτικού ήταν κάτι ασήμαντο και αδιάφορο γι’ αυτούς .Έχω ακούσει αρκετές φορές τις εκφράσεις: «Άσε το προφυλακτικό ρε κοριτσάκι τι το θέλεις ;- Με ενοχλεί δεν το βλέπεις ;-Δεν μπορώ να λειτουργήσω με την άνεση μου-Δεν το βάζω ποτέ κορίτσι μου- Έχω να το βάλω κάτι χρόνια. Ούτε που θυμάμαι και πως μπαίνει».

Εγώ όμως έμενα πάντα σταθερή στην άποψη μου .

Η προφυλακτικό ή φεύγω .Είχα κι εγώ ανάγκες . Έπρεπε με κάποιον τρόπο να χαρώ με ασφαλές τρόπο τον έρωτα χωρίς να βλάψω κανέναν .

Όμως εκείνοι σχεδόν όλοι ήταν έτοιμοι να βάλουν σε κίνδυνο όχι μόνο τη δική τους ζωή, αλλά τη σχέση τους ή της γυναίκας τους. Όμως ποτέ κανείς δεν σκέφτηκε εμένα. Μέσα από τη μικρή εκείνη απόλαυση της στιγμής, πόσο ήθελα να φωνάξω για το ψέμα τους .Πόσο ήθελα να ουρλιάξω για το δίκιο μου .

Όμως όταν μιλάω για τη χρήση του προφυλακτικού δεν αναφέρομαι μόνο στην προσωπική μου εμπειρία .

Αν θέλετε και είστε έτοιμοι ν’ ακούσετε όλη την αλήθεια θα ξέρετε βέβαια πως οι περισσότερο άνθρωποι γνωρίζονται πια μέσο του internet.

Με τον ίδιο τρόπο όπως κι εσείς έρχομαι κι εγώ σ’ επαφή με τους άλλους .Κάποιος θα πει θα ρωτήσει .

Έχει αυτή το δικαίωμα να κάνει έρωτα ;

Φυσικά θ’ απαντήσω .Δεν έχω μόνο ανάγκη από sex γιατί πραγματικά, προτιμώ τον έρωτα με τον άνθρωπο μου, αλλά όταν αυτό δεν είναι εφικτό επιλέγω να έρθω σε σεξουαλική επαφή με κάποιον άγνωστο .

Παιδιά τα πράγματα είναι έτσι ακριβώς . Είμαι μέρος μια πραγματικότητας και μιας αλήθειας .

Μπορείτε να με καταλάβετε γιατί κι εσείς το ίδιο κάνετε .

Εκτός από τους ανθρώπους σαν κι εμένα που πιστέψτε με είναι πολλοί υπάρχουν κι άλλοι που δεν έχουν κάνει ποτέ εξετάσεις και δεν γνωρίζουν πως είναι φορείς τους Aids και το μεταδίδουν εν αγνοία τους.

Σ’ αυτήν πραγματικότητα αναφέρομαι και θέλω να σταθώ.

Δεν σημαίνει πως επειδή συνέβη κάτι σ’ εμένα δεν μ’ ενδιαφέρει τι θα γίνει στους άλλους .

Δεν θα πάψω ποτέ να είμαι άνθρωπος και να ορθώνω το ανάστημα μου με οποιοδήποτε τρόπο.

Σίγουρα δεν θα με δείτε στην τηλεόραση , ή σε μεγάλες εκδηλώσεις αλλά ακόμα και μ’ αυτόν τον τρόπο δηλώνω την παρουσία μου που είμαι σίγουρη όσο κι εγωιστικό κι αν ακούγεται αυτό πως δεν θα σας αφήσει αδιάφορους.

Να σας αφυπνίσει .Να σας ταρακουνήσει κάνοντας ένα βήμα μπροστά κι όχι να κλείσετε τα μάτια.

Γι αυτό γράφω τούτες τις λέξεις από τις ψυχή μου βγαλμένες για να μ’ ακούσετε αν δεν μπορείτε ίσως να με καταλάβετε .

Σας είπα είμαι εδώ.

Έχω ανάψει όλους τους προβολείς πάνω μου χωρίς να φοβάμαι , γιατί είμαι αληθινή .

Στη ζωή μου ευτυχώς κατάφερα να δημιουργήσω τρεις σημαντικές μόνιμες, σχέσεις που μου έδωσαν κουράγιο να συνεχίσω.

Που με δέχτηκαν όπως είμαι .Που αντιμετωπίσαμε μαζί όλες τις δυσκολίες .

Είναι όμορφο και μαγικό να έχεις στο πλάι σου τον άντρα που σε καταλαβαίνει .Να νιώθει πως τον αισθάνεσαι και να είσαι εκεί ότι και να γίνει .

Αυτό λέγεται αγάπη κι όποιος το αντάμωσε έστω και μια φορά στη ζωή του τότε ίσως μπορεί να με καταλάβει .

Αυτό αναζητώ και θα συνεχίζω να ψάχνω σ’ όλη την ζωή μου .

Μια αληθινή αγκαλιά που θα προσφέρει τη ζεστασιά που επιθυμώ εγώ και την αγάπη που θα θέλει εκείνος να βιώσει .

Το παιχνίδι του έρωτα δεν σταματάει όμως ποτέ .

Χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να βλέπουν πίσω από τους μαύρους καθρέφτες.

Όμως γι’ εκείνους που θα βιαστούν να πούνε πως απλά είμαι μια επικίνδυνη φορές του Αids, να το σκεφτούν για δεύτερη φορά και να τους πω πόσο εύκολα μπορεί να βρεθούν στην άλλη όχθη του ποταμού.

Δεν μπορώ άλλο . Δεν αντέχω άλλο .

Ξυπνήστε επιτέλους . Έκανα το λάθος, την απερισκεψία(που κι εσείς την κάνετε κάθε μέρα), να μην πάρω τις απαραίτητες προφυλάξεις σε μια περίοδο της ζωής μου .

Μην φορτώνετε όμως πάνω στους φορείς του Αids όλες τις δικές σας αμαρτίες και επιπολαιότητες. Μεταφέρουμε ήδη μεγάλο σταυρό .Τα καθημερινά φάρμακα στο στομάχι, πολλές φορές γίνονται σίδερο.

Δεν ψάξατε ποτέ, ούτε και ρωτήσετε, γιατί φυσικά νομίζετε πως δεν σας αφορά, πόσες μέρες και νύχτες δεν μπορώ να κοιμηθώ από τις κράμπες στα πόδια και πολλές άλλες παρενέργειες .

Δεν θέλω ούτε και προσπαθώ να σας κάνω να με λυπηθείτε .

Δυστυχώς λίγοι φοράνε προφυλακτικό . Ελάχιστοι κάνουν έρωτα με ασφάλεια .Οφείλω να σας πω πως είναι τα πράγματα όπως τα βιώνω κι όχι απ’ έξω . Είμαι μέσα στη ζωή .

Όσο ανάγκη έχετε εσείς ν’ αγγίξετε το κορμί κάποιου και να ενωθείτε έστω και για λίγο, από την ίδια και διπλή ανάγκη διακατέχομαι κι εγώ .Σίγουρα δεν ικανοποιούμαι όμως μόνο από τον εφήμερο έρωτα. Θέλω περισσότερα.

Εγώ θα είμαι όμως πάντα εκεί ανάμεσα σας, να σας θυμίζω πως υπάρχουν άνθρωποι που παλεύουν και χαμογελάνε παρά τα χτυπήματα .

Έτσι είναι η ζωή . Κι αυτή η Ζωή που σας γράφει έχει απλά Aids, όπως κάποιος άλλος καρκίνο .

Ξυπνήστε και βγείτε από τις κρυψώνες σας .

Δεν θέλω να σας μολύνω με τον ιό αλλά να σας γεμίσω με αγάπη .

Είμαι εδώ γιατί μπορεί κάποιος ασυνείδητος να με κατέστρεψε αλλά εγώ κατάφερα, μέσα από τα χαλάσματα να φτιάξω πολλές όμορφες μικρές στιγμές .Δεν κρατάνε για πάντα γι’ αυτό είναι πολύτιμες .

Θα είμαι πάντα εδώ .

Είμαι εδώ .

Η Zωή ανάμεσα σας .

Η ζωή δίπλα σας .

Η Zωή στο φως .

Η δική μου η ζωή …..

Είστε έτοιμοι να με κοιτάξετε στα μάτια; Να με πάρετε αγκαλιά και να δεχτείτε την αλήθεια μου ;

Σας ευχαριστώ …Διαβάστε Περισσότερα

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2009

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ ΟΜΑΔΑ "Ε" ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ!

ΝΕΑ αστυνομικά μέτρα λαμβάνει η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ για την πάταξη της εγκληματικότητας. Μετά την ομάδα «Δ» που περιπολεί στο κέντρο αλλά και στις γειτονιές της Αθήνας, έρχεται η ομάδα «Ε»!

Θα διαθέτει μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού με δυο άτομα πλήρωμα.

Σκοπός της ομάδας «Ε» είναι ο ΕΛΕΓΧΟΣ και ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΗ συνοικιών που βρίσκονται περιφερειακά και οι οποίες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της εγκληματικότητας.

Ο Λιάκο όταν μιλούσε για τους ΕΛ κάτι ΗΞΕΡΕ απ' ότι φαίνεται και το έλεγε.
ΤΑ συμπεράσμτα μπορεί ο καθένας να βγάλει πολυ εύκολα για αυτή την νέα "ομάδα"..
Με αφορμή το γεγονός αυτό λοιπόν, ψάξαμε και να βρούμε φωτογραφίες από
τους μελλοντικούς μας... ΕΛ!!

Η ΟΜΑΔΑ "Ε" !
Διαβάστε Περισσότερα

Η συνέχεια στην υπόθεση του Ουκρανού 21χρονου χάκερ

ΣΤΗΝ ΚΩ

“Σας στέλνω τα βίντεο με την τηλεφωνική παρέμβαση του Γιεγκορ Σεβελοβ στην εκπομπή όπου δηλώνει αθώος καθώς και το βίντεο με τις θέσεις του δικηγόρου του από την Ρόδο, Μιχάλη Νιότη, ο οποίος δήλωσε πως οι Αμερικανοί πράκτορες έρχονται στην Ελλάδα για να παραλάβουν τον ουκρανό. Ευχαριστώ για όλα καθώς αρχίζει και γίνεται γνωστό το θέμα. Φυσικά στα βίντεο γίνεται αναφορά στο troktiko που μας βοήθησε”

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEOΔιαβάστε Περισσότερα

Συνελήφθη ο M.Χριστοφοράκος στη Γερμανία!


Εντοπίστηκε και ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ τελικά ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της Siemens στην Ελλάδα, Μιχάλης Χριστοφοράκος, ο οποίος βρισκόταν στη Γερμανία. Τις επόμενες ώρες θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής του στην Ελλάδα.
Διαβάστε Περισσότερα

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2009

Πού δίνει τα λεφτά μας η ΕΡΤ;;

και τι διαδικασία μπορείτε να ακολουθήσετε
για να μην πληρώνετε ΕΡΤ μέσω της ΔΕΗ!Όλοι μας τελικά έχουμε βαρεθεί να πληρώνουμε τα ΚΕΡΑΤΙΑΤΙΚΑ
της πάλαι τότε ΥΕΝΕΔ και νυν ΕΡΤ!
Μας έχουν επιβαρύνει με έξοδα, χωρίς τη συγκατάθεσή ΜΑΣ!
Ότι τους μπαίνει στο μυαλό, καλούμαστε να το πληρώσουμε και ΜΟΥΓΚΑ!

ΤΩΡΑ ένα φλέγον ζήτημα για την Μπλογκόσφερα,
το θέμα του Βασιλάκου τον οποίο και μάλιστα ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ(για να μας "καίει").
Φίλοι και γνωστοί συν-μπλόγκερς... ώρα να τους ΚΟΨΟΥΜΕ τον βήχα!

H διοίκηση της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης συνέχεια μας ανακοινώνει
και με πολύ περηφάνια μάλιστα αποφάσεις, στις οποίες και βέβαια το μεγαλύτερο
ποσοστό του κόσμου, ΔΙΑΦΩΝΕΙ!
Μία με τα ποδοσφαιρικά(εκατομμύρια), μια με την Eurovision(χιλιάδες), μια με τους παρουσιαστές της(πάλι χιλιάδες) και μία με αυτόν που αυτοαποκαλείται και
πρόεδρος των Ε.Χ.Ι(εδώ γελάμε..)

Ο κ. Παναγοπουλος - προεδρος/τσαρος/αυτοκρατωρ της
ΕΡΤ- δηλωσε οτι ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ για τις αντιδρασεις των πολιτών (βλ. έμμεσων
μισθοδοτών) και ότι 'το σχέδιο ανάτασης της ΕΡΤ θα προχωρήσει.. με κάθε κόστος!'

Κάθε κόστος λοιπόν? ΝΟ PROBLEM mister!
Γιατί ΔΕΝ προτίθεμαι να χρηματοδοτήσω το γαϊτανάκι δημοσιων σχεσεων σας αγαπητέ
κυριε Τζεγκις Χαν-καναλαρχη!

ΔΕΝ ΞΑΝΑΠΛΗΡΩΝΩ ΣΥΝΔΡΟΜΗ:

Η διαδικασία που μπορεί κάποιος να ακολουθήσει για να ΜΗΝ πληρώνει την ΕΡΤ
μέσω λογαριασμού της ΔΕΗ έχει να κάνει με την άρνηση αναγνώρισης χρέους.
Δηλαδή : εάν κάποιος σου χρεώνει μια υπηρεσία ή ένα προϊόν που εσύ δεν θέλεις
να χρησιμοποιήσεις ( π.χ. τηλεοπτικό πρόγραμμα) μαζί με μια υπηρεσία που αποδέχεσαι και χρησιμοποιείς (π.χ. ηλεκτρικό ρεύμα) με ένα ενιαίο τιμολόγιο, λογαριασμό ή οτιδήποτε μπορείς να ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ να πληρώσεις ΜΟΝΟ το δεύτερο.
Σε περίπτωση που ο πιστωτής δεν δεχτεί την πληρωμή, πηγαίνεις στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και
ΚΑΤΑΘΕΤΕΙΣ μόνο το ΠΟΣΟ της υπηρεσίας που αποδέχεσαι (ηλεκτρικό ρεύμα) και
όχι το υπόλοιπο.
Το ΤΠκΔ ενημερώνει τον πιστωτή για την κατάθεσή σας και αυτός δεν έχει πλέον δικαίωμα να απαιτεί αυτά τα χρήματα (οπότε και να σου κόψει το ρεύμα). Το υπόλοιπο ποσό ΜΠΟΡΕΙ να το διεκδικήσει δικαστικά!

ΚΙ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ.

ΟΣΟ ΠΙΟ ΠΟΛΛΟΙ ΤΟΣΟ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΑ ΝΑ «ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ» ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ.

ΕΝΑ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ και ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ!

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΛΟΙΠΟΝ.
ΚΟΦΤΕ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΝΑ ΣΤΡΩΣΟΥΝ.......
ΝΑ ΔΩ ΜΕΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥ ΦΟΥΚΑΡΑ ....

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ:Ένα μικρό αφιέρωμα στο "ζεύγος της Αγίας Παρασκευής"!

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΑ ΚΑΙΡΟ.. ΑΡΧΙΣΕ!

ΑΓΩΝΙΣΤΟ-ΓΛΥΦΤΡΑΚΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΑΤΕ, ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!
Το ζευγαράκι της Αγίας Παρασκευής, ο Βασιλάκος ΞΕΡΕΤΕ..

Αυτός ο ΓΛΥΦΤΗΣ που μας "ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ" και έχουμε όλοι αυτό το <<μουτζάκι>>
ότι δεν εκπρoσωπούμαστε από κανέναν και από καμία στα BLOG μας!

Δείτε ΕΔΩ παλιά ανάρτηση..

ΣΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ και η κ.Σπυροπούλου, αν δεν την ξέρετε, είναι η...
ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ(οποία σύμπτωσης), ετοιμάζονται για να πλήξουν τα blogs!
Πάνε να βάλουν "χέρι" στα Blogs... Ας το τολμήσουν θα γίνει του... ΙΡΑΝ!
Πριν λίγες μέρες, επισκέφτηκαν το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
μετά από εντολή του Ψυχάρη (διευθυντής του Βήματος, που μετά από την μεγάλη γκάφα του, ζήτησε και ΣΥΓΓΝΩΜΗ!) για να βρουν νομική "φόρμουλα"

(η κυρία είναι νομικός και εκπροσωπεί και την μπλογκόσφαιρα, δηλαδή ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ!) ώστε να παύσει το καθεστώς που αυτή τη στιγμή επιτρέπει ΑΝΩΝΥΜΙΑ στα blogs.

Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες θα εκδηλωθεί το μεγάλο κόλπο!
Ο Ψυχάρης έχει βάλει τα μεγάλα μέσα και πιέζει ανώτατους δικαστές και υπουργούς για να του κάνουν το χατήρι. Οι υπάλληλοι του, Βασιλάκος και Σπυροπούλου, έχουν μπει μπροστά για να μεθοδεύσουν το χτύπημα εναντίον των blogs.

Δείτε τι παίζει με την κ.Σπυροπούλου, την σύζυγο του κ.Βασιλάκου που είναι νομική σύμβουλος στη αυτοχριζόμενη Ένωση Χρηστών Ίντερνετ (ΕΕΧΙ) που έχει "τρυπώσει" σε εκπομπή του στην ΕΡΤ για δήθεν θέματα διαδίκτυο και παράλληλα η πρώτη ως νομική σύμβουλος και ο δεύτερος ως πρόεδρος της ΕΕΧΙ έχουν "σαρώσει" τις επιτροπές των υπουργείων για δήθεν θέματα τεχνολογίας και ίντερνετ..

Ο Πρόεδρος των χρηστών είναι και υπάλληλος του ΔΟΛ σε θέματα internet και αρθρογράφος στο in.gr
Αξιοσημείωτο βέβαια και το γεγονός με τους πενήντα (άγνωστους) bloggers, τους οποίους επέλεξε η Χαριλάου Τρικούπη, για να στείλει στις Βρυξέλλες.
Ήταν μια ακόμη ευφάνταστη κίνηση των εγχώριων σοσιαλιστικών εγκεφάλων, άλλη μια ένδειξη του τρόπου που επιδιώκουν να (ξανά)κυβερνήσουν τη χώρα (από τη Σκύλα στη Χάρυβδη)
Κοιτάξτε το BLOG (δεν το ξέρει ούτε η μάνα της) της γυναίκας του, το οποίο
έστειλαν στις Βρυξέλες κομματικοί του ΠΑΣΟΚ.

Aυτό είναι το site της συζύγου του αυτοχριζόμενου...
"προστάτη" του Ίντερνετ που θέλει να μας κλείσει τα blogs!

ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ
ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΡΑ!Διαβάστε Περισσότερα

Τρίτη 23 Ιουνίου 2009

....7 ΛΕΠΤΑ......Ξυπνάει,ανοίγει τα μάτια,φτιάχνει καφέ,ανάβει τσιγάρο... ..Η έναρξη...

....Σχολάει,βγαίνει από το γραφείο,το μαγαζί,την πολυεθνική,ανάβει τσιγάρο...κατευθύνεται στη στάση,στο μετρό,στο αυτοκίνητό του-της... Λήξη της εργασίας....

..Σπίτι....Απαλλάσεται από τα βαριά,γεμάτα ένταση και άγχος ρούχα της δουλειάς,ετοιμάζει καφέ,αράζει στον καναπέ,ανάβει τσιγάρο...Η ώρα της χαλάρωσης...

....Μεσάνυχτα..Πρέπει να κοιμηθεί..Αύριο πρωινό ξύπνημα πάλι..Κλείνει την τηλεόραση,το laptop,σβήνει το φως,αφήνει τα τελευταία αποκαίδια στο τζάκι να καούν μόνα τους,ανάβει τσιγάρο...Τέλος της ημέρας....

...Κάθε τσιγάρο= 7 λεπτά...

Έχουμε αναλογισθεί,πόσες χιλιάδες γόπες μας έχουν συντροφεύσει,στην μέχρι τώρα πορεία της ζωής μας?...Πόσες χιλιάδες 7λεπτα,έχουμε αφιερώσει για τις πιο σημαντικές στιγμές της καθημερινότητάς μας? Πόσα τσιγάρα έχουν μοιραστεί μαζί μας 7λεπτες στιγμές,σιωπής,σκέψης,εκμυστήρευσης,αγωνίας,θυμού,οργής,έρωτα,απογοήτευσης,χαράς,αμηχανίας?...

...140 λεπτά σε κάθε πακέτο,20 γόπες καμμένες,γνωρίζουν τις πιο ενδόμυχες σκέψεις μας,μοιράζονται τις πιο προσωπικές μας στιγμές,είναι οι εξομολογητές μας,οι συμπορευτές μας...

..Ένα τσιγάρο μετά την ερωτική συνεύρεση,η απόλυτη ευχαρίστηση,..ένα τσιγάρο μετά το κλείσιμο μιας συμφωνίας,η απόλυτη ηθική ικανοποίηση...,ένα 7λεπτο μετά από ένα καυγά,το απόλυτο ξέσπασμα...,ένα τσιγάρο στις στιγμές της ακούσιας προσωπικής απομόνωσης,ο τέλειος σύντροφος...

..Σκέψεις μοιρασμένες με το κάψιμό του,μέχρις ότου η καμμένη γόπα δώσει την λύση στο όποιο πρόβλημα......Πολλές χιλιάδες 7λεπτα έχουν μέχρι τώρα σημαδεύσει τα καθημερινά μας βήματα και θα συνεχίζουν να αφήνουν τα αποτυπώματά τους μαζί με τα δικά μας.... .

....Ώρα για ένα τσιγάρο..

..Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων,αυτό το post,ΔΕΝ αποτελεί ωδή προς το τσιγάρο!!!!!! Απλά είναι σκέψεις ,σχετικά για την"κακή-καλή"συνήθεια,αφιερωμένες σε όσους έχουν την ίδια σχέση στοργής,μεταξύ..."ΘΥΤΗ και "ΘΥΜΑΤΟΣ"!!...και εξ'άλλου...

..ΤΑ 7 ΛΕΠΤΑ,ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ...(!!??)Διαβάστε Περισσότερα

Η ιστορία του 21χρονου στις φυλακές της Ρόδου! Ένα θέμα που θέλουν να το θάψουν

Ο 21χρονος συνελήφθη στη Ρόδο μετά από ένταλμα της Ιντερπόλ που εκκρεμούσε για 8 χρόνια όπου η Αμερική ζητεί την έκδοσή του διότι διέπραξε οικονομικό έγκλημα μέσω διαδικτύου και έκλεψε 20 εκατομμύρια δολάρια σε ηλικία 14χρονων!

Όμως σε αποκλειστικές δηλώσεις που έχουμε του νεαρού μέσα από τις φύλακες η αλήθεια είναι κάπως διαφορετική. Ο πατέρας του ουκρανού εργαζόταν στη ΝΑΣΑ και οι αμερικανοί ήθελαν τις έρευνές του. Ο πατέρας δεν τις έδωσε ποτέ και έτσι βρήκαν αυτόν τον τρόπο να προσεγγίσουν τον πατερά...

Απευθύνθηκα σε υπουργούς που σχετίζονται και δεν γνώριζαν τίποτα επί του θέματος και ούτε φυσικά ασχολήθηκαν! Επίσης, έδωσα τις πληροφορίες σε βουλευτές της αντιπολίτευσης, αλλά πάλι με την ελπίδα έμεινα. Στη realnews, παρουσιάστηκε η δήλωση του κύριου Δένδια ο οποίος επίσης δεν ήξερε κάτι για αυτή την ιδιαίτερη περίπτωση! Σας ενοχλώ σήμερα γιατί το πρωί μου τηλεφώνησε ο Iegor από τις φύλακες και με πληροφόρησε ότι χτες το βράδυ έλαβε έγγραφο από τον Έλληνα υπουργό δικαιοσύνης που του ανακοινώνει την απέλασή του στις ΗΠΑ. Όμως δεν του λέει σε ποια πολιτεία θα πάει( καθώς ζητούν την έκδοσή του Νέα Υόρκη και Φλόριδα), ούτε το πότε!

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Αμερική ζητάει να φυλακιστεί ο νεαρός για 500 χρονια!

Έχει δικηγόρο από την Ρόδο, τον Μιχάλη Νιώτη, ο οποίος τον ανέλαβε δωρεάν γιατί

ο 21χρονος δεν έχει χρήματα να τον πληρώσει!


Διαβάστε Περισσότερα