Σάββατο, 16 Ιουλίου 2011

Επιτυχώς πέρασαν τα stress tests οι ελληνικές τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες πέρασαν τα stress tests της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής με επιτυχία, καθώς παρά τις δυσμενείς προβολές των ασκήσεων ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων τους (core tier 1) ήταν υψηλότερος από το εποπτικό όριο των 5%.

Τα ακραία σενάρια στα οποία κρίθηκαν οι ελληνικές τράπεζες περιλάμβαναν επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών, της χρηματιστηριακής αγοράς, και της αγοράς ακινήτων, αλλά και την πιθανότητα μεγάλης μείωσης των αξιών των ομολόγων, που κατέχουν οι τράπεζες.

Η απομείωση αυτή στο trading χαρτοφυλάκιο ήταν της τάξης του 23% και στο banking χαρτοφυλάκιο εφαρμόσθηκε πρόβλεψη για «αναμενόμενη ποσοστιαία ζημιά» 14,5%.

Τα τεστ προσομοίωσης περιλαμβάνουν αποτελέσματα για δύο περιόδους αναφοράς. Η πρώτη μέχρι τον Απρίλιο 2011 και η δεύτερη μετά. Στόχος ήταν να καταδειχθεί πως μετά από συγκεκριμένες ενέργειες και αποφάσεις οι τράπεζες ενίσχυσαν τα κεφαλαιακά τους αποθέματα.....

Στα τεστ ακραίων καταστάσεων υποβλήθηκαν 90 τραπεζικοί όμιλοι που εδρεύουν στην Ε. Ε., από 20 χώρες, τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία των οποίων εκπροσωπούν το 65% του τραπεζικού κλάδου. Από αυτούς 8 βρέθηκαν κάτω από το όριο του 5%.

Δεν υπάρχουν σχόλια: