Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011

Κοράκια και μίζες στο νεκροτομείο!!!

Σε βασίλειο της μίζας έχουν μετα­τρέψει τα «κοράκια» και κάποιοι συνταξιούχοι ιατροδικαστές το... Νεκροτομείο Αθηνών, καθώς εκμεταλ­λεύονται το χάος που επικρατεί στην υπηρεσία λόγω έλλειψης προσωπικού και κάνουν τις δουλειές τους με... νε­κρική σιγή.

Για όλες τις δουλειές που γίνονται στο νεκροτομείο φαίνεται πως υπάρχει ταρίφα προκειμένου να εξυπηρετηθούν κατά προτεραιότητα τα εμπλεκόμενα γραφεία τελετών στο κύκλωμα και οι συγγενείς των νεκρών που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν. Βάσει της έρευνας που έκανε στο Νεκροτομείο Αθηνών ο γενικός επιθεωρητής Δημό­σιας Διοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής, η ταρίφα που πληρώνεται είναι 30 ευρώ για το πιστοποιητικό του νεκροτομεί­ου, 180 ευρώ για την ταρίχευση του νε­κρού προκειμένου να μπορεί να ταφεί, 20 ευρώ για την περιποίησή του (ντύ­σιμο - πλύσιμο - βάψιμο), ενώ υπάρχει και καταγγελία για καταβολή 20 ευρώ στον... αστυνομικό που φυλάει τον χώ­ρο, η οποία όμως ελέγχεται.....

Το κουμάντο στο Νεκροτομείο Αθη­νών φαίνεται πως κάνουν τρεις ιδιώτες, εκ των οποίων ο ένας, που λειτουργεί και ως βασικός εισπράκτορας, είναι συνταξιούχος νεκροτόμος, ο άλλος είναι υπάλληλος σε γραφείο κηδειών, δηλαδή... «κοράκι», και ο τρίτος είναι αυτό κλητος στον χώρο και, επειδή έχει κα­ταλάβει ότι... βγαίνει καλό μεροκάμα­το, ζητά να τον εκπαιδεύουν εμπειρικά οι ιατροδικαστές προκειμένου να μπο­ρεί να κάνει και αυτός νεκροτομές!

Το κακό στην υπόθεση είναι ότι όλα αυτά γίνονται εις γνώσιν της υπηρεσί­ας, η οποία, όπως δείχνουν τα πράγ­ματα, κάνει τα στραβά μάτια, καθώς η κατάσταση τη βολεύει ποικιλοτρόπως. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το ότι ο Ρακιντζής έστειλε στο πειθαρχικό δύο ια­τροδικαστές και την υπόθεση στον εισαγγελέα.

Καταγγελίες

Το αστείο στην υπόθεση είναι ότι η έρευνα που έγινε από τον γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης παραγ­γέλθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω­μάτων έπειτα από καταγγελίες περί χρηματισμού και κακοδιαχείρισης, τις οποίες έχουν κά­νει ένα... «κοράκι» και ένας δικηγόρος, που υποστηρί­ζουν ότι έχουν λαδώσει για να εξυπη­ρετηθούν.

Δηλαδή το απόστημα του νεκροτο­μείου «έσπασε» από μέσα, επειδή κά­ποιοι που δεν εξυπηρετήθηκαν όπως έπρεπε μίλησαν ώστε να διαλυθεί το παραμάγαζο που έχει στηθεί εδώ και χρόνια στο νεκροτομείο της Αθήνας.

Πάντως, βάσει του πορίσματος, ο πραγματικός υπεύθυνος για την κατά­σταση που επικρατεί στο Νεκροτομείο Αθηνών είναι το ίδιο το κράτος. Και αυ­τό διότι το «μαγαζί», για να δουλέψει σωστά, χρειάζεται τριάντα ιατροδικα­στές, αλλά έχει μόνο... πέντε.

Πρόσφατα μάλιστα προσλήφθηκαν, μέσω ΑΣΕΠ, τρεις γυναίκες ιατροδι­καστές για να συνδράμουν στην κατά­σταση. Ωστόσο μόλις προσλήφθηκαν, η μία πήρε μετάθεση για τη Θεσσαλο­νίκη και οι άλλες δύο δήλωσαν ανίκα­νες λόγω ψυχολογικών προβλημάτων να κάνουν νεκροτομές και ζήτησαν και μεταφέρθηκαν στα γραφεία της υπη­ρεσίας. Όταν λοιπόν επικρατούν τέτοι­ες καταστάσεις, είναι σίγουρο ότι δημιουργείται χώρος για τους επιτήδειους προκει­μένου να εκμεταλλευτούν τις αδυναμίες του κράτους και να πλουτίζουν.

Τώρα η διοίκηση του νεκροτομείου ζητά να γίνουν προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ προκειμένου, λόγω της φύσης της εργασίας, αυτοί που θα προσληφθούν να εργαστούν πραγματικά ως ιατροδικαστές.

Η έκθεση

Η κατάσταση που επικρατεί στο νε­κροτομείο φαίνεται και από τις συνθή­κες εργασίας, οι οποίες είναι απαρά­δεκτες για μια χώρα που θέλει να υπο­στηρίζει ότι βρίσκεται ανάμεσα στα ανεπτυγμένα και πολιτισμένα κράτη του κόσμου. Ειδικότερα η έκθεση ανα­φέρει:

«Κατά την επίσκεψη στον χώρο του νεκροτομείου διαπιστώθηκε ότι οι συνθήκες λειτουργίας του εγκυμονούν κιν­δύνους για την υγεία των εργαζομένων, αλλά ενδεχομένως και στην εγκυρότητα των διενερ­γούμενων ιατροδικαστικών πράξεων. Συγκεκριμένα στον χώρο των ψυγείων φυλάσσονταν, όπως μας δηλώθηκε από τους παρόντες ιατροδικαστές και νεκροτόμους, αζήτητα πτώματα, η δυ­σοσμία από τα οποία δεν επέτρεπε την παραμονή στον χώρο σε άτομα μη εξοι­κειωμένα με τη λειτουργία του νεκροτομείου.

Όπως μας δηλώθηκε, τα συνεργεία καθαρισμού του χώρου αρνούνται να δουλέψουν στο τμήμα αυτό του νεκρο­τομείου, με αποτέλεσμα να υπάρχουν παντού υπολείμματα από πτωματικά υγρά. Επίσης στον χώρο υποδοχής, όπου εισέρχονται οι συγγενείς των νε­κρών, οι υπάλληλοι των γραφείων τελετών και γενικότερα κάθε επισκέπτης του νεκροτομείου, βρίσκονταν πτώμα­τα έτοιμα προς νεκροψία, η δε αίθου­σα νεκροτομών είναι ευκόλως προσβάσιμη στο κοινό μη φυλασσόμενη επαρ­κώς». Με λίγα λόγια... μπάχαλο.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι ο κ. Ρακιντζής για το χάος του νεκροτομεί­ου έχει κάνει αναφορά και στα υπουρ­γεία Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: